Thứ năm, 12/07/18

Rà soát, điều chỉnh phân công chủ trì phối hợp cải thiện Chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2018


Ngày 12/7/2019, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức buổi làm việc với các đại diện Bộ, cơ quan được Chính phủ phân công chủ trì, phối hợp cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu.

Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/2/2017 của Chính phủ đã phân công 15 Bộ, cơ quan chịu trách nhiệm cải thiện 78 chỉ số đổi mới sáng tạo (ĐMST) (04 chỉ số còn lại tất cả các bộ, cơ quan, địa phương đều có trách nhiệm cải thiện). Để thực hiện, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan “xây dựng Chương trình, Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết”; “chủ động tìm hiểu phương pháp, cách tính toán và ý nghĩa của chỉ số xếp hạng, đồng thời cung cấp thông tin kịp thời để các tổ chức quốc tế có căn cứ xác thực trong đánh giá, xếp hạng”.

Sau một năm triển khai thực hiện, đặc biệt là sau khi nghiên cứu, tìm hiểu phương pháp, cách tính toán chỉ số, một số Bộ, cơ quan đã có những kiến nghị điều chỉnh cơ quan chủ trì/phối hợp cải thiện để phù hợp hơn với nội hàm của chỉ số. Các ý kiến này đã được một số Bộ, cơ quan nêu tại Hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về cải thiện chỉ số đổi mới sáng tạo năm 2017 cũng như được Bộ KH&CN tổng hợp tại Báo cáo tình hình thực hiện cải thiện Chỉ số Đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ (Báo cáo chuyên đề tổng kết năm 2017).

Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/5/2018 đã khẳng định “Tiếp tục bám sát các tiêu chí đánh giá”, “Kiên định các mục tiêu đã đề ra trong Nghị quyết 19-2016/NQ-CP và Nghị quyết 19-2017/NQ-CP”. Chính phủ giao Bộ KH&CN “chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan rà soát, kiến nghị điều chỉnh việc phân công nhiệm vụ thực hiện các chỉ số Đổi mới sáng tạo”. Thực hiện nhiệm vụ này, ngày 25/5/2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 1531/BKHCN-HVKHCN gửi tới các Bộ, cơ quan đề nghị rà soát, kiến nghị điều chỉnh phân công cải thiện chỉ số ĐMST.

Tính đến ngày 30/6/2018, đã có 12/15 bộ, cơ quan gửi công văn phản hồi, trong đó có 07 Bộ có kiến nghị điều chỉnh phân công chủ trì, phối hợp gồm: Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ KH&CN, Bộ Công thương và Văn phòng chính phủ. Để trao đổi, thống nhất đề xuất của các Bộ, cơ quan, Bộ KH&CN đã tổ chức buổi làm việc ngày 12/7/2017. Buổi làm việc đã có đại diện tham dự của 16 bộ, cơ quan.

Tại buổi làm việc, đã có nhiều ý kiến trao đổi về điều chỉnh phân công chủ trì, phối hợp cải thiện chỉ số ĐMST. Bộ KH&CN sẽ tổng hợp các các kiến nghị, đề xuất đã trao đổi tại buổi làm việc để gửi các Bộ, cơ quan cho ý kiến bằng văn bản trước khi chính thức trình Chính phủ.

Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Thế Duy khẳng định Học viện KH, CN&ĐMST là đơn vị đầu mối theo dõi cải thiện chỉ số ĐMST của Bộ KH&CN sẽ tiếp tục hỗ trợ các Bộ, cơ quan thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ phân công. Thứ trường Bùi Thế Duy cũng nhấn mạnh, trong thời gian tới cần chú trọng một số hoạt động cụ thể như cập nhật Sổ tay hướng dẫn các chỉ số ĐMST năm 2018; Tổ chức tập huấn cho các Bộ, ngành có nhu cầu; phối hợp với Văn phòng Chính phủ kiểm tra tiến độ của các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai cải thiện chỉ số; phối hợp với các chuyên gia WIPO học hỏi các phương pháp cải thiện chỉ số để hỗ trợ hiệu quả cho các Bộ, ngành, địa phương…

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:
Số lượt đọc520